Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Juli 2018 - De verzilting neemt toe in de kustpolders

Door de aanhoudende droogte dalen de waterpeilen in de waterlopen aanzienlijk. Door de warme temperaturen zelfs tot 1cm per dag. Hierdoor zien we ook het zoutgehalte in de waterlopen stijgen.

De situatie is niet zo dramatisch als vorig jaar doch als de kwaliteit nog verder daalt, is het water niet meer geschikt voor beregening of als drinkwater voor vee.

Het bekkensecretariaat volgt de saliniteit in de polderwaterlopen van nabij op om zo een inschatting te kunnen maken van de ernst van de verzilting en van de ruimtelijke spreiding. VMM en de polders voeren bijkomende metingen uit.

Voor alle onbevaarbare waterlopen in West- en Oost-Vlaanderen geldt er een captatieverbod.

Meer informatie over de droogte en de waterschaarste kan u terug vinden  op www.opdehoogtevandroogte.be en op het infopunt van de provincie www.west-vlaanderen.be/waterschaarste

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.