Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

In de kijker

Okt. 2018 - Resultaten studie over waterbalans in kuststreek in zicht

In juni 2018 kregen de leden van het gebiedsgericht en thematisch overleg (GTO) de eerste resultaten van de studie ‘waterbalans kuststreek’ toegelicht. Het gaat om informatie over het aanbod, het gebruik en de behoefte aan leidingwater voor huishoudens, bedrijven, landbouw en het toerisme. Ook de werkwijze om de waterbalans voor oppervlaktewater te berekenen, werd afgesproken.

Mrt. 2021 - Het Zuidervaartje krijgt broodnodige opknapbeurt

Het Zuidervaartje staat in voor de afwatering van het laaggelegen gebied tussen Brugge en Oostkamp. De voorbije jaren zorgde het Zuidervaartje voor beperkte wateroverlast in de omgeving van Brugge aan het Lappersfortbos en verder stroomafwaarts. Door de weelderige vegetatiegroei en de aanslibbing van de waterloop kan een vlotte waterafvoer niet altijd gegarandeerd worden.

Mrt. 2021 - Blue Deal zorgt voor meer natte natuur

2020 was het vierde droge jaar op rij. Ook in het bekken van de Brugse Polders ging de droogte opnieuw gepaard met lage waterstanden in de waterlopen en het grondwater, een slechte waterkwaliteit door weinig debiet, toenemende verzilting en de aanwezigheid van toxische blauwalgen.

Mrt. 2021 - Projectwerking Rivierbeek-Hertsbergebeek wordt verdergezet

In het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan 2022-2027 is de Rivierbeek-Hertsbergebeek als aandachtsgebied (klasse 4) aangeduid. Aandachtsgebieden zijn oppervlaktewaterlichamen waar een goede ecologische toestand tegen 2033 haalbaar is of waar na 2033 enkel nog natuurlijk herstel nodig is.

Nov. 2022 - Veel volk op de 2de Dag van de Rivierbeek Nov. 2022 - Veel volk op de 2de Dag van de Rivierbeek

Op 8 november vond in Oostkamp de tweede Dag van de Rivierbeek plaats. Zes jaar na de vorige editie nodigde het bekkensecretariaat van de Brugse Polders alle partners uit voor een update. Welke vorderingen zijn er al gemaakt in het afstroomgebied van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek? Op welk vlak is er nog werk aan de winkel? Samen streven we naar één doel: een gezond en robuust watersysteem. De dag bestond uit drie onderdelen: een update door de verschillende partners, interactie in drie 'break-out rooms' en een terreinbezoek.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.