Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dec. 2017 - Masterplan Signaalgebied en campus Diepenbeek

Het masterplan voor het signaalgebied en de campus in Diepenbeek combineert de plannen voor de verdere uitbouw van de universiteitscampus tot een eco-campus met ruimte voor waterberging. Het plan geeft hiermee ook invulling aan de beslissing van de Vlaamse Regering voor het gelijknamige signaalgebied.

Uitvoering geven aan startbeslissing signaalgebied

In uitvoering van het eerste bekkenbeheerplan bereidde het bekkensecretariaat in 2012 een projectfiche voor het signaalgebied 'Campus Diepenbeek' voor. De overstromingen van 2010 hadden namelijk duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om in dit gebied voldoende rekening te houden met het watersysteem.

Begin 2014 keurde de Vlaamse Regering de startbeslissing voor dit signaalgebied goed. De hoofdlijnen van die visie werden intussen geïntegreerd in het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het regionaal-stedelijk gebied Hasselt-Genk en krijgen verdere invulling in het masterplan voor het 'Signaalgebied en campus Diepenbeek'.

Het masterplan is een initiatief van de provincie Limburg, in samenwerking met de VLM, de VMM, het departement Omgeving (Ruimte Vlaanderen), het ANB, de Universiteit Hasselt, het gemeentebestuur van Diepenbeek en het bekkensecretariaat Demerbekken.

Principes voor het masterplan

De universitaire campus in Diepenbeek wordt op termijn uitgebouwd tot een duurzame en ecologische campus, in harmonie met de overstromingsgevoelige omgeving. Vier waterlopen doorkruisen het gebied: de Demer, de Stiemer, de Oude Stiemer en de Miezerikbeek. Het masterplan voorziet in structuurherstel voor de waterlopen en hun valleien, met aandacht voor het behoud van de nodige bufferruimte:

  • De strategie voor de Demer is gebaseerd op het structuurherstel voor het volledige valleigebied. Binnen een globale ecologische visie wordt de historisch meanderende loop van de Demer terug hersteld, waar mogelijk worden oevers verlaagd en wordt de waterloop verruwd.
  • De Stiemer wordt verruwd en ecologisch geoptimaliseerd. Langs de beek wordt een parelsnoer van poelen aangelegd. Het graslandencomplex rondom de Stiemer wordt hersteld, in relatie met de omliggende landbouwactiviteiten.
  • De ingebuisde Oude Stiemer krijgt opnieuw een open bedding en vormt een ecologische corridor tussen de bestaande campus en het uitbreidingsgebied.
  • Ook de Miezerikbeek vervult een rol als ecologische corridor en ruimtelijk verbindend element op de campus. De relatie met de Miezerikvijvers wordt hersteld en mogelijks worden ook nieuwe buffervijvers aangelegd.

Masterplan Diepenbeek

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.