Vlaanderen integraalwaterbeleid.be

Dijle-Zennedag, 22 november 2019, inspiratiesessies

INSPIRATIESESSIES 

Na het inleidend gedeelte zullen 3 inspiratiesessies doorgaan. U kiest 2 van de 3 sessies, die u achtereenvolgens bijwoont.

Sessie 1. Durven kiezen voor open ruimte

(1) Het RUP groen als instrument voor de gewenste groenstructuur

In 2012 werd het Groenstructuurplan van de Stad Gent goedgekeurd, waarin de ambities op vlak van publiek toegankelijk groen, natuurontwikkeling en bosuitbreiding zijn vastgelegd. Een instrument om deze ambities te realiseren is de opmaak van een thematisch RUP groen waaraan een onteigeningsplan wordt gekoppeld. Dit ruimtelijk instrument heeft tot doel om de waardevolle groengebieden in en rond de stad planologisch te beschermen en de realisatie van nieuwe groengebieden mogelijk te maken.

Liesbeth De Smet, ruimtelijk planner, Stad Gent

 

(2) Bouwen met open ruimte

Een aantal actuele ruimtelijke opgaven voor dorpen en steden krijgen een heel nieuw perspectief wanneer we ze benaderen vanuit de open ruimte. Aan de hand van verschillende projecten voor dorp, stad en regio tonen we hoe de open ruimte nieuwe hefbomen biedt voor actuele uitdagingen rond kernversterking. Wat gebeurt er als we (ook bij het bouwen) de link met open ruimte opnieuw centraal stellen?

Filip Buyse, stedenbouwkundig ontwerper, medeoprichter Maat-ontwerpers 

 

Sessie 2. Water als hefboom voor het landschap

(1) Op weg naar een Bruisende Barebeek! Een gids naar propere waterlopen in Vlaanderen

Dankzij de grote investeringen in waterzuiveringsinfrastructuur in de voorbije jaren werd een aanzienlijke vooruitgang geboekt in de waterkwaliteit van de Barebeek.  Deze is veranderd van een dode naar een levende beek die terug potentieel heeft. De goede waterkwaliteit is echter nog niet bereikt, maar is wel in zicht! Deze doelstelling kan echter alleen maar gehaald worden als verschillende partners samenwerken. De wijze waarop dit voor de Barebeek georganiseerd wordt, kan als gids gebruikt worden voor soortgelijke uitdagingen over heel Vlaanderen.

Steven Van Den Broeck, Expert Ecologisch Toezicht, Vlaamse Milieumaatschappij

 

(2) Terugkeer van de bever in Vlaanderen: een stand van zaken

Sinds de jaren 2000 is de bever aan een trage opmars bezig in Vlaanderen. In 2015 werd een soortbeschermingsprogramma goedgekeurd om deze Europees beschermde soort naar een gunstige staat van instandhouding te begeleiden. Die werd in 2019 bereikt. Naarmate de populatie verder toeneemt en zich verder verspreidt, rijzen er echter ook veel vragen naar de beheersbaarheid van de soort en de combineerbaarheid met andere functies in het landschap. Het gaat immers om een opportunist met potentieel een grote landschappelijke impact. De presentatie belicht de resultaten van 5 jaar beverbeheer evenals de positieve en negatieve ervaringen met de soort.

Gert Van Hoydonck, bevercoördinator, Agentschap voor Natuur en Bos

 

Sessie 3. Natuur tot in de kern

(1) Stadsontwerp voor dieren: hoe begin je eraan? 

Aantrekkelijke wilde diersoorten zijn een dankbare kapstok om stedelijke vergroeningsmaatregelen aan op te hangen. Maar hoe ontwerpen we een daadwerkelijk aantrekkelijke stedelijke leefomgeving voor dieren? In deze lezing geven we een aantal aanwijzingen om doordacht met stadsontwerp voor dieren aan de slag te gaan.

Glenn Deliège, wetenschappelijk medewerker, School of Arts: HoGent

 

(2) Natuurinclusieve stadsontwikkeling: lessen uit de Nederlandse praktijk

Nederland maakte de afgelopen 10 jaar de omslag van het ruimtelijk scheiden van stadsnatuur en stedenbouw naar het integreren van natuur in stedelijke ontwikkeling (van dak tot stadsregio). Een aantal steden hebben inmiddels een ‘natuurinclusief bouwen’ (NIB) beleid ontwikkeld: zo zijn er gemeentelijke soortmanagementplannen, NIB puntensystemen, NIB prijsvragen en NIB handreikingen. Ook werken gemeenten, rijksoverheid, natuurorganisaties, onderzoekers en projectontwikkelaars op nationaal niveau samen rondom dit thema, om uiteindelijk overal tot natuurinclusieve stadsontwikkeling te komen. Robbert licht deze ontwikkeling toe, en illustreert kansen voor natuurinclusief bouwen aan de hand van concrete projecten.

Dr. ir. Robbert Snep, senior onderzoeker Groene Steden & Stadsecologie, Wageningen University & Research

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.