Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Jan. 2018 - Nieuwe afbakening risicozones overstromingen
Nov. 2017 - Verder werk maken van droogterisicobeheer
Op 21 juni 2017 stelde minister Joke Schauvliege de CIW aan als droogtecoördinator en gaf ze de opdracht om een droogteplan uit te werken.
Nov. 2017 - In dialoog over prioriteiten waterbeleidsnota 2020-2025
Het participatietraject dat doelgroepen en lokale besturen betrekt bij de voorbereiding van de waterbeleidsnota startte in september 2017.
Nov. 2017 - Positief advies bij soortenbeschermingsprogramma vissen
De CIW gaf positief advies bij het soortenbeschermingsprogramma voor de beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper.
Okt. 2017 - Wateroverlast aanpakken, dat doen we samen !
Sept. 2017 - CIW aangesteld als droogtecoördinator
Op 21 juni 2017 stelde minister Joke Schauvliege de CIW aan als droogtecoördinator en gaf ze de opdracht om een droogteplan uit te werken.
Sept. 2017 - Communicatieplan inzake wateroverlast goedgekeurd
Zowel waterbeheerders, ruimtelijke planners, gemeenten, hulpdiensten, de verzekeringssector, bedrijven als burgers dragen een verantwoordelijkheid bij de aanpak van wateroverlast.
Sept. 2017 - Voorbereiding waterbeleidsnota 2020-2025 van start
Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de Vlaamse Regering tegen eind 2019 een derde waterbeleidsnota vaststelt, met een visie op het integraal waterbeleid.
Sept. 2017 - Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid: een stand van zaken
Sinds eind 2016 wordt een maatschappelijk debat gevoerd over de lange termijn financiering van het Vlaamse waterbeleid. Aan het overlegplatform nemen alle partijen die bij het waterbeleid betrokken zijn deel, samen met vertegenwoordigers van de strategische adviesraden, het middenveld en vertegenwoordigers van kabinetten.
Sept. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd
Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.
Juli 2017 - Wateruitvoeringsprogramma 2016 gepubliceerd
De CIW gaf op 23 juni 2017 goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2016. Het WUP houdt de vinger aan de pols bij de voortgang van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de komende jaren.
Juli 2017 - Kaart overstromingsgevoelige gebieden aangepast
Ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts keurden een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De kaart treedt op 1 juli 2017 in werking.
April 2017 - Kaart van overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd
De CIW actualiseerde de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden. Een actuele en correcte kaart is van groot belang voor een goede toepassing van de watertoets en de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. De kaart wordt daarom regelmatig aangepast. De huidige kaart dateert van september 2014 en is aan vernieuwing toe.
April 2017 - Nieuwe kaart risicozones en overstromingsgevaarkaarten
De CIW vernieuwde ook de kaart met de risicozones voor overstromingen en de overstromingsgevaarkaarten, zodat beide in overeenstemming zijn met de nieuwe kaart van de overstromingsgevoelige gebieden.
April 2017 - Vlaamse Regering wil 1.700 hectare signaalgebieden beter beschermen tegen overstromingsschade
De Vlaamse Regering besliste op 31 maart 2017 over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 152 signaalgebieden van reeks 3. Met deze beslissing wil ze beletten dat nog te ontwikkelen woon- of industriegebieden met een hoog overstromingsrisico aangesneden worden. Voor elk signaalgebied is afgewogen of een verdere ontwikkeling van het gebied verantwoord is.
April 2017 - Aanbevelingen voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Ruimte voor water is één van de basisprincipes van het integraal waterbeleid. De CIW ervaart de beleidslijnen van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen over het algemeen positief voor het waterbeleid en vraagt om ook bij de verdere uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) voldoende aandacht te blijven hebben voor water.
April 2017 - Zijn lokale besturen en burgers zich bewust van de overstromingsrisico’s?
De partners binnen de CIW werken samen aan een beleid dat de overstromingsrisico’s duurzaam wil verminderen. Gemeentebesturen en burgers hebben daarbij een grote verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk te weten hoe zij tegen overstromingen aankijken. Daarom lanceerde de CIW midden april 2017 een bevraging.
April 2017 - Doelenkaarten voor beschermde vissoorten en beekplanten
De CIW keurde doelenkaarten goed voor beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper en het habitat voor stromende wateren (habitat 3260). Deze kaarten, in uitvoering van de Habitatrichtlijn, tonen in welke waterlooptrajecten de vissoorten en waterplanten al voorkomen en in welke trajecten ze tot doel gesteld zijn.
April 2017 - Inspanningen voor herstel beverpopulatie opgevolgd
De bever is een beschermde diersoort en zijn aanwezigheid is een positief signaal voor de waterkwaliteit en de ecologische diversiteit van de omgeving. Om de beverpopulatie te herstellen en de soort in een gunstige staat van instandhouding te brengen, keurde minister Joke Schauvliege in 2015 een soortenbeschermingsprogramma voor de bever goed.
April 2017 - Kan de brandweer wateroverlast de baas?
Onder die titel gaven enkele CIW-partners op 29 maart 2017 toelichting over de aanpak van overstromingen aan een 100-tal medewerkers van lokale brandweerzones.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.