Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Bekkens > Netebekken > In de kijker

In de kijker

Okt. 2016 - Nieuwe brochure over Netebekken
De komende jaren zetten water- en rioolbeheerders en andere partners binnen het integraal waterbeleid hun inspanningen voor een betere waterkwaliteit en minder wateroverlast in het Netebekken verder. Stap voor stap werken ze aan een goede toestand. De nieuwe brochure biedt u een voorsmaakje van wat u de komende jaren mag verwachten.
Jan 2016 - Wateruitvoeringsprogramma 2015 (WUP) - Netebekken gepubliceerd
Het wateruitvoeringsprogramma rapporteert jaarlijks over de uitvoering van het bekkenspecifieke deel Netebekken van het stroomgebiedbeheerplan Schelde en blikt vooruit op de uitvoering in de komende jaren. Het bekkenspecifieke deel van het WUP vervangt het vroegere bekkenvoortgangsrapport.
Dec. 2015 - Bekkenspecifieke deel Netebekken van het stroomgebiedbeheerplan vastgesteld
Op vrijdag 18 december stelde de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas (2016-2021) vast. De plannen formuleren maatregelen en acties om de toestand van de watersystemen te verbeteren en de overstromingsrisico's te beheren. Het bekkenspecifieke deel voor het Netebekken maakt deel uit van het stroomgebiedbeheerplan Schelde.
Jan. 2017 - Integrale projectwerking binnen speerpuntgebieden
Het bekkensecretariaat Netebekken startte in december 2016 integrale projecten op voor de speerpuntgebieden Molenbeek-Bollaak en Kleine Nete-Wamp. Het halen van een goede watertoestand tegen 2021 is het ultieme doel. Voor de Grote Nete loopt er al gebiedsgericht overleg. Voor het speerpuntgebied Aa wordt het overleg in de loop van 2017 opgestart.
Jan. 2017 - Vallei van de Kleine Nete in verandering
De vallei van de Kleine Nete is belangrijke open ruimte voor Vlaanderen. De uitdagingen zijn er groot en de doelstellingen zijn ambitieus. Gouverneur Cathy Berx begeleidt het proces om samen met alle betrokken actoren te werken aan gedragen oplossingen én realisaties op het terrein. Ook enkele acties uit het stroomgebiedbeheerplan zijn meegenomen. Het bekkensecretariaat volgt het overleg dan ook nauwgezet op.
Jan. 2017 - Nieuwe RWZI in aandachtsgebied Grote Laak
Binnen enkele jaren gaat een groot deel van het afvalwater van Ham en Leopoldsburg naar een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Ham. De nieuwe RWZI Ham zal zijn effluent in de Grote Laak lozen. De installatie wordt zodanig ontworpen dat de lozing het behalen van de goede ecologische toestand tegen 2027 in het aandachtsgebied van de Grote Laak niet in de weg staat.
Jan. 2017 - Herentals maakt werk van prioritaire IBA's
De stad Herentals heeft een concreet uitvoeringsplan, met bijhorend budgetplan, goedgekeurd voor de plaatsing van vijftig prioritaire IBA's. Hiermee geeft de stad uitvoering aan het gebiedsdekkende uitvoeringsplan, dat onderdeel uitmaakt van het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021, en draagt ze haar steentje bij aan het behalen van de goede toestand in het speerpuntgebied van de Kleine Nete.
Jan. 2017 - Ophogingen in vallei hypothekeren het watersysteem
Ruimte voor water is een basisprincipe van het integraal waterbeleid. Toch stellen waterbeheerders regelmatig ophogingen vast in valleigebied in het Netebekken. Hierdoor kan de vallei minder water bergen en verplaatsen overstromingen zich. De ophogingen zijn vaak niet vergund.
Netedag, 26 juni 2017, welkom
Toekomstproject voor vallei Kleine Nete ondertekend
Op 26 juni 2017 organiseerde het bekkensecretariaat Netebekken samen met andere partners de Netedag.
Okt. 2017 - Bekkensecretariaat faciliteert in knelpuntdossiers
In het kader van de coördinatieopdracht Kleine Nete van gouverneur Cathy Berx, zocht het bekkensecretariaat een oplossing voor de vestiging van roeiclub “vzw the OAR’ (Open Antwerpse Roeivereniging) in Emblem.
Okt. 2017 - Vangsttechnieken Chinese wolhandkrab getest in Netebekken
De Chinese wolhandkrab zet de plantengroei in onze rivieren sterk onder druk. Een student van de Thomas Moore hogeschool onderzocht samen met VMM-medewerkers op een aantal locaties in het Netebekken de meest effectieve vangsttechnieken.
Okt. 2017 - Aanpak wateroverlast in Mol-Gompel
De Burgemeesterloop zorgt al jaren voor wateroverlast in de buurt van Gompel (Mol). Bij hevige regen ontvangt de kleinere waterloop een massa water van de nabijgelegen Scheppelijke Nete waardoor het water toevlucht zoekt in de naastliggende tuinen aan de Gompelbaan.
Okt. 2017 - 'Future Floodplains' investeert in kennisopbouw Netevallei
Op 31 mei 2017 is het SBO-project 'Future floodplains: ecosystem services of floodplains under socio-ecological change' officieel gestart.
Apr. 2019 - Kleine Nete krijgt internationale aandacht
Vorig najaar gaf bekkencoördinator Tom Gabriëls een rondleiding aan 27 internationale masterstudenten. De groep bracht een bezoek aan de afgegraven Hellekens, de oude meanders in het Olens Broek en andere projecten langs de Kleine Nete.
Apr. 2019 - Coördinatiegroep droogte en waterschaarste provincie Antwerpen gaat op zoek naar structurele maatregelen
De historische, aanhoudende droogte van afgelopen zomer ligt nog vers in het geheugen. In de provincie Antwerpen gebeurde het crisisoverleg binnen de coördinatiegroep droogte en waterschaarste.
Apr. 2019 - Hoopvol nieuws voor het herstel van de kwabaal in de Grote Nete
Onderzoekers van het INBO ontdekten dit voorjaar een succesvolle voortplanting van de kwabaal in de poelen langs de vispassage aan de Straalmolen op de Grote Nete in Balen.
Feest in de Netevallei, 22 september
Op zondag 22 september 2019 kan jong en oud op allerlei manieren de kronkelende Nete ontdekken. Dit jaar wordt onder andere het strategisch project voor de Netevallei feestelijk in de kijker gezet, met animatie en activiteiten op en naast het water.
infokrant 'Water aan zet in de vallei van de Kleine Nete'
Met deze infokrant informeren wij u over de projecten binnen de vallei van de Kleine Nete van het Albertkanaal tot Lier en de lopende acties binnen het speerpuntgebied Molenbeek-Bollaak.
gearchiveerd onder: homepage

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.