Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Apr. 2019 - Aanpak voor verdere uitbouw CIW partnernetwerk goedgekeurd
De CIW wil haar werking optimaliseren en haar partner-netwerk verder uitbouwen. Op 22 maart 2019 keurde ze het plan van aanpak goed dat beschrijft hoe ze de CIW-actoren, belanghebbenden en kennisinstellingen bij dit proces wil betrekken en welke instrumenten ze daarvoor inzet.
Apr. 2019 - Terugblik op een geslaagd CIW-netwerkmoment
Dec. 2018 - Start openbaar onderzoek waterbeheerplanning
Dec. 2018 - Welkom op de eerste CIW-netwerkdag
Op 13 februari 2019 organiseert de CIW voor het eerst een netwerkdag, een dag waarop we iedereen die bij het integraal waterbeleid betrokken is, willen samenbrengen.
Dec. 2018 - CIW keurt voorlopige overstromingsrisicobeoordeling goed
In uitvoering van de Europese Overstromingsrichtlijn maakte de CIW een voorlopige overstromingsrisicobeoordeling op. Daarin is Vlaanderen integraal aangeduid als een gebied met een potentieel significant overstromingsrisico.
Apr. 2019 - Evaluatierapport waterschaarste en droogte 2018
Op 22 maart 2019 gaf de CIW goedkeuring aan het evaluatierapport 'Waterschaarste en droogte 2018'. Het rapport geeft een samenvattend overzicht van de waterschaarste en droogte in de periode van april 2018 tot en met februari 2019.
Sept. 2018 - Toetsing projecten en activiteiten aan doelstellingen kaderrichtlijn Water
Op 20 juni 2018 keurde de CIW de beoordelingskaders goed die toetsen of projecten met lozingen naar oppervlaktewater en activiteiten met een negatief effect op grondwater voldoen aan de Kaderrichtlijn Water en het Wezer-arrest. Eerder keurde ze al een beoordelingskader goed voor projecten die voor een hydromorfologische wijziging zorgen.
Dec. 2018 - Actuele droogtetoestand: waak (droog)
Aug. 2018 - Code oranje voor droogte blijft behouden, maar met versoepeling aantal maatregelen
Juli 2018 - Alarmfase (code oranje) voor droogte in heel Vlaanderen
Juni 2018 - Vlaamse droogtecommissie geïnstalleerd
Op vrijdag 22 juni 2018 is de Vlaamse droogtecommissie officieel geïnstalleerd. De commissie zal de informatie-uitwisseling en de coördinatie van maatregelen verzorgen bij waterschaarste door droogte.
Apr. 2018 - Blauwdruk waterbeleidsnota 2020-2025 goedgekeurd
Apr. 2018 - CIW zet dialoog met sectoren en lokale besturen over toekomstig waterbeleid verder
In het kader van de volgende waterbeleidsnota laat de CIW lokale besturen en sectororganisaties meedenken over de prioriteiten voor het waterbeleid. Een enquête in oktober 2017 en workshops in december 2017 leverden al waardevolle suggesties. Ook in 2018 gaat de CIW met hen in dialoog.
Apr. 2018 - Reactieve indicatoren voor opvolging droogte voorgesteld
De CIW gaf op 12 maart 2018 goedkeuring aan de reactieve indicatoren waarmee ze de gevolgen van een (dreigende) droogte voor het watersysteem en de watergebruiken wil monitoren. De indicatoren vormen een onderdeel van het draaiboek crisisbeheer bij droogte.
Apr. 2018 - Voorstel voorlopige aanduiding watergevoelige openruimtegebieden
De CIW gaf op 12 maart 2018 goedkeuring aan het ontwerp voor de voorlopige aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden. Ze vertrok daarbij van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden.
Apr. 2018 - Technische toelichtingen bij code van goede praktijk voor rioleringen aangepast
De CIW paste de technische toelichtingen bij hoofdstuk 3 'bronmaatregelen' en hoofdstuk 7 'overstortemissies' van de code van goede praktijk voor rioleringen aan.
Jan. 2018 - Lokale besturen en doelgroepen denken mee over toekomst waterbeleid
Begin december 2017 organiseerde de CIW drie workshops voor lokale besturen en doelgroepen over de prioriteiten voor het toekomstig waterbeleid. De workshops kaderen in het participatietraject voor de waterbeleidsnota 2020-2025.
Jan. 2018 - Aanpak waterschaarste- en droogterisicobeheerplan goedgekeurd
In oktober 2017 gaf de CIW al goedkeuring aan de algemene aanpak voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer. Die aanpak voorziet onder meer in een maximale afstemming op en integratie in het proces van de volgende waterbeleidsnota en de volgende stroomgebiedbeheerplannen.
Jan. 2018 - Naar een integraal sediment- en waterbodembeheer
De CIW gaf op 15 december 2017 haar goedkeuring aan een conceptnota met krijtlijnen voor een integraal sediment- en waterbodembeheer. Hiermee wil ze een meer gecoördineerde aanpak van het water-, sediment- en waterbodembeheer realiseren.
Jan. 2018 - Methodiek voor opmaak hemelwaterplannen verfijnd
Op 15 december 2017 verfijnde de CIW de methodiek voor de opmaak van een hemelwaterplan.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.