Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Apr. 2018 - Technische toelichtingen bij code van goede praktijk voor rioleringen aangepast
De CIW paste de technische toelichtingen bij hoofdstuk 3 'bronmaatregelen' en hoofdstuk 7 'overstortemissies' van de code van goede praktijk voor rioleringen aan.
Jan. 2018 - Lokale besturen en doelgroepen denken mee over toekomst waterbeleid
Begin december 2017 organiseerde de CIW drie workshops voor lokale besturen en doelgroepen over de prioriteiten voor het toekomstig waterbeleid. De workshops kaderen in het participatietraject voor de waterbeleidsnota 2020-2025.
Jan. 2018 - Aanpak waterschaarste- en droogterisicobeheerplan goedgekeurd
In oktober 2017 gaf de CIW al goedkeuring aan de algemene aanpak voor de verdere uitwerking van het droogterisicobeheer. Die aanpak voorziet onder meer in een maximale afstemming op en integratie in het proces van de volgende waterbeleidsnota en de volgende stroomgebiedbeheerplannen.
Jan. 2018 - Naar een integraal sediment- en waterbodembeheer
De CIW gaf op 15 december 2017 haar goedkeuring aan een conceptnota met krijtlijnen voor een integraal sediment- en waterbodembeheer. Hiermee wil ze een meer gecoördineerde aanpak van het water-, sediment- en waterbodembeheer realiseren.
Jan. 2018 - Methodiek voor opmaak hemelwaterplannen verfijnd
Op 15 december 2017 verfijnde de CIW de methodiek voor de opmaak van een hemelwaterplan.
Jan. 2018 - Nieuwe afbakening risicozones overstromingen
Nov. 2017 - Verder werk maken van droogterisicobeheer
Op 21 juni 2017 stelde minister Joke Schauvliege de CIW aan als droogtecoördinator en gaf ze de opdracht om een droogteplan uit te werken.
Nov. 2017 - In dialoog over prioriteiten waterbeleidsnota 2020-2025
Het participatietraject dat doelgroepen en lokale besturen betrekt bij de voorbereiding van de waterbeleidsnota startte in september 2017.
Nov. 2017 - Positief advies bij soortenbeschermingsprogramma vissen
De CIW gaf positief advies bij het soortenbeschermingsprogramma voor de beekprik, rivierdonderpad en kleine modderkruiper.
Okt. 2017 - Wateroverlast aanpakken, dat doen we samen !
Sept. 2017 - CIW aangesteld als droogtecoördinator
Op 21 juni 2017 stelde minister Joke Schauvliege de CIW aan als droogtecoördinator en gaf ze de opdracht om een droogteplan uit te werken.
Sept. 2017 - Communicatieplan inzake wateroverlast goedgekeurd
Zowel waterbeheerders, ruimtelijke planners, gemeenten, hulpdiensten, de verzekeringssector, bedrijven als burgers dragen een verantwoordelijkheid bij de aanpak van wateroverlast.
Sept. 2017 - Voorbereiding waterbeleidsnota 2020-2025 van start
Het decreet Integraal Waterbeleid voorziet dat de Vlaamse Regering tegen eind 2019 een derde waterbeleidsnota vaststelt, met een visie op het integraal waterbeleid.
Sept. 2017 - Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid: een stand van zaken
Sinds eind 2016 wordt een maatschappelijk debat gevoerd over de lange termijn financiering van het Vlaamse waterbeleid. Aan het overlegplatform nemen alle partijen die bij het waterbeleid betrokken zijn deel, samen met vertegenwoordigers van de strategische adviesraden, het middenveld en vertegenwoordigers van kabinetten.
Sept. 2017 - Bekkenwerking geoptimaliseerd
Met de aanpassing van 17 juli 2017 aan het decreet Integraal Waterbeleid werden de substructuren van het bekkenbestuur, dat zijn de algemene bekkenvergadering en het bekkenbureau, geschrapt.
Juli 2017 - Wateruitvoeringsprogramma 2016 gepubliceerd
De CIW gaf op 23 juni 2017 goedkeuring aan het wateruitvoeringsprogramma (WUP) 2016. Het WUP houdt de vinger aan de pols bij de voortgang van de stroomgebiedbeheerplannen en blikt vooruit op de komende jaren.
Juli 2017 - Kaart overstromingsgevoelige gebieden aangepast
Ministers Joke Schauvliege en Ben Weyts keurden een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige gebieden goed. De kaart treedt op 1 juli 2017 in werking.
April 2017 - Kaart van overstromingsgevoelige gebieden geactualiseerd
De CIW actualiseerde de kaart van de overstromingsgevoelige gebieden. Een actuele en correcte kaart is van groot belang voor een goede toepassing van de watertoets en de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. De kaart wordt daarom regelmatig aangepast. De huidige kaart dateert van september 2014 en is aan vernieuwing toe.
April 2017 - Nieuwe kaart risicozones en overstromingsgevaarkaarten
De CIW vernieuwde ook de kaart met de risicozones voor overstromingen en de overstromingsgevaarkaarten, zodat beide in overeenstemming zijn met de nieuwe kaart van de overstromingsgevoelige gebieden.
April 2017 - Vlaamse Regering wil 1.700 hectare signaalgebieden beter beschermen tegen overstromingsschade
De Vlaamse Regering besliste op 31 maart 2017 over de ontwikkelingsmogelijkheden van de 152 signaalgebieden van reeks 3. Met deze beslissing wil ze beletten dat nog te ontwikkelen woon- of industriegebieden met een hoog overstromingsrisico aangesneden worden. Voor elk signaalgebied is afgewogen of een verdere ontwikkeling van het gebied verantwoord is.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid