Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

April 2017 - Aanbevelingen voor Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Ruimte voor water is één van de basisprincipes van het integraal waterbeleid. De CIW ervaart de beleidslijnen van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen over het algemeen positief voor het waterbeleid en vraagt om ook bij de verdere uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) voldoende aandacht te blijven hebben voor water.
April 2017 - Zijn lokale besturen en burgers zich bewust van de overstromingsrisico’s?
De partners binnen de CIW werken samen aan een beleid dat de overstromingsrisico’s duurzaam wil verminderen. Gemeentebesturen en burgers hebben daarbij een grote verantwoordelijkheid. Het is dan ook belangrijk te weten hoe zij tegen overstromingen aankijken. Daarom lanceerde de CIW midden april 2017 een bevraging.
April 2017 - Doelenkaarten voor beschermde vissoorten en beekplanten
De CIW keurde doelenkaarten goed voor beekprik, rivierdonderpad, kleine modderkruiper en het habitat voor stromende wateren (habitat 3260). Deze kaarten, in uitvoering van de Habitatrichtlijn, tonen in welke waterlooptrajecten de vissoorten en waterplanten al voorkomen en in welke trajecten ze tot doel gesteld zijn.
April 2017 - Inspanningen voor herstel beverpopulatie opgevolgd
De bever is een beschermde diersoort en zijn aanwezigheid is een positief signaal voor de waterkwaliteit en de ecologische diversiteit van de omgeving. Om de beverpopulatie te herstellen en de soort in een gunstige staat van instandhouding te brengen, keurde minister Joke Schauvliege in 2015 een soortenbeschermingsprogramma voor de bever goed.
April 2017 - Kan de brandweer wateroverlast de baas?
Onder die titel gaven enkele CIW-partners op 29 maart 2017 toelichting over de aanpak van overstromingen aan een 100-tal medewerkers van lokale brandweerzones.
Jan. 2017 - Geoloket watertoets toont sinds kort waterbeheerder
Jan. 2017 - Maatschappelijk debat visie financiering waterbeleid opgestart
Op 2 december 2016 startte het overlegplatform waarbinnen het maatschappelijk debat voor de uitwerking van een langetermijnvisie op de financiering van het waterbeleid vorm krijgt. Naast vertegenwoordigers van de CIW-leden, nemen ook andere bij het waterbeleid betrokken instanties, vertegenwoordigers van de strategische adviesraden en enkele kabinetsleden deel aan het overleg. De heer Jan Verheeke, secretaris van de Minaraad, zit het overleg voor.
Jan. 2017 - Naar een efficiëntere bekkenwerking
Op 14 december 2016 keurde de CIW de juridische teksten goed die invulling geven aan het voorstel om het bekkenbureau af te schaffen en enkel de algemene bekkenvergadering te behouden als bekkenbestuur. De CIW wil op die manier de bekkenwerking optimaliseren. De nodige aanpassingen aan het decreet Integraal Waterbeleid en het daarbij horende Organisatiebesluit werden overgemaakt aan minister Joke Schauvliege.
Jan. 2017 - Voorbereiding derde waterbeleidsnota van start
Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat de Vlaamse Regering elke zes jaar haar visie op het integraal waterbeleid vastlegt in een waterbeleidsnota en dat de CIW instaat voor de voorbereiding ervan. Ten laatste eind 2019 moet de Vlaamse Regering de derde waterbeleidsnota goedkeuren. Op 14 december 2016 gaf de CIW goedkeuring aan het plan van aanpak voor de voorbereiding van die derde waterbeleidsnota.
Jan. 2017 - Nieuw onderzoeksprogramma Water
De CIW keurde op 14 december 2016 het onderzoeksprogramma Water 2016-2022 goed. Het nieuwe programma vormt een aanvulling op bestaande onderzoeksprogramma's en richt zich op interdisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend onderzoek met een toegevoegde waarde voor het waterbeleid en -beheer in Vlaanderen. Prioritair voor de komende twee jaar zijn projecten die bijdragen aan een geïntegreerde watersysteemkennis, aan een geïntegreerde monitoring en aan de uitbouw van waterkwaliteitsmodellering.
Jan. 2017 - Informatieverplichting bij publiciteit van vastgoed in overstromingsgevoelig gebied wijzigt op 1 januari
Op 1 januari 2017 wijzigden de richtlijnen voor de informatieplicht voor publiciteit bij vastgoed in overstromingsgevoelig gebied.
Nov. 2016 - Communicatieplan inzake wateroverlast in de maak
De CIW keurde op 12 oktober de krijtlijnen van een communicatieplan over de aanpak van wateroverlast goed. Dit communicatieplan vloeit voort uit het actieplan ’Meerlaagse waterveiligheid’, waaraan de CIW op 4 maart 2015 goedkeuring gaf en waarmee ze een geleidelijke transitie naar een meerlaagse waterveiligheid wil ondersteunen.
Nov. 2016 - Nieuwe brochures zetten gebiedsgerichte werking in de kijker
Om de administraties en doelgroepen die bij het integraal waterbeleid betrokken zijn, te informeren over de bekkenspecifieke delen van de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 zijn digitale brochures gemaakt. Ze kaderen in het communicatieplan voor de bekendmaking van de stroomgebiedbeheerplannen, dat de CIW op 2 juli 2015 goedkeurde.
Nov. 2016 - Voorbereiding stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 opgestart
De CIW gaf op 12 oktober goedkeuring aan het tijdspad voor de voorbereiding van de stroomgebiedbeheerplannen voor de periode 2022-2027. Ze hield daarbij rekening met de evaluatie van het voorbereidingstraject van de huidige plannen. Het tijdspad kan nu vertaald worden in het CIW-werkplan voor 2017 en volgende jaren.
Okt. 2016 - 13de waterforum: Biologische monitoring in water, versie 2.0
Het 13de waterforum, dat plaatsvond op 14 oktober, stond in het teken van innovatieve biologische monitoring in oppervlaktewater. Betrouwbare biologische monitoring is bepalend om de watertoestand van nabij te kunnen opvolgen en effecten van maatregelen te kunnen inschatten.
Juni 2016 - Startbeslissingen voor 152 signaalgebieden goedgekeurd
Op 22 juni 2016 keurde de CIW de startbeslissingen van 152 signaalgebieden goed. Voor sommige (delen van) signaalgebieden volstaat een verscherpte watertoets, voor andere is herbestemming aan de orde.
Juni 2016 - Alternatieve piste om signaalgebieden bouwvrij te houden in de maak
Naar aanleiding van een evaluatie van de uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse Regering over de signaalgebieden, werkte de CIW aan een alternatieve piste om signaalgebieden te herbestemmen. In deze piste wordt het mogelijk om signaalgebieden bouwvrij te houden door middel van de aanduiding ervan als watergevoelig open ruimtegebied. Op 15 juli 2016 keurde de Vlaamse Regering, op basis van het CIW-voorstel, een wijziging aan de codex Ruimtelijke Ordening principieel goed.
Juni 2016 - Naar een efficiëntere bekkenwerking
Op 22 juni 2016 keurde de CIW een voorstel goed om het bekkenbureau af te schaffen en enkel de algemene bekkenvergadering te behouden als bekkenbestuur. De CIW wil op die manier de bekkenwerking optimaliseren. Vooraleer het voorstel verder juridisch uitgewerkt wordt, wordt het voorgelegd aan minister J. Schauvliege.
Juni 2016 - Informatieplicht onder de loep
Op 22 juni 2016 nam de CIW kennis van een rapport over de evaluatie van de informatieplicht voor vastgoed in overstromingsgevoelig gebied en gaf ze haar goedkeuring aan voorstellen om de informatieplicht te verbeteren. Een bevraging van notarissen en makelaars lag mee aan de basis van die voorstellen.
Juni 2016 - Werken aan betere handhaving privéwaterafvoer
Het handhaven van de correcte aansluiting van huishoudelijk afvalwater en van het afkoppelen van regenwater is één van de prioritaire handhavingsthema’s van het integraal waterbeleid. De CIW nam op 22 juni 2016 kennis van de instrumenten die gemeenten en rioolbeheerders hiervoor kunnen inzetten en keurde een aanpak goed om de handhaving van een correcte aansluiting van de privéwaterafvoer verder te verbeteren.
Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid