Vlaanderen integraalwaterbeleid.be
Home > Nieuws

Overzicht Nieuws

Nov 2015 - Symposium Meerlaagse Waterveiligheid - 16/11/2015 - Brussel
Aug 2015 - Vierde opvolgingsrapport wateroverlast beschikbaar
Het vierde opvolgingsrapport wateroverlast beschrijft op hoofdlijnen de voornaamste initiatieven die in 2015 genomen zijn in het kader van preventie, protectie, paraatheid en in het kader van het omgaan met restrisico’s.
Juli 2015 - Nieuwe richtlijnen voor toepassing van watertoets in signaalgebieden
Sept 2014 - Nieuwe kaart van overstromingsgevoelige gebieden
Juli 2014 - Openbaar onderzoek stroomgebiedbeheerplannen gestart
Op 9 juli startte het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021. Gedurende zes maanden kan iedereen de plannen raadplegen op de website www.volvanwater.be en er opmerkingen op maken via een digitaal inspraakformulier.
8 mei 2014 - Nieuwe publicatie: Naar een duurzaam rivierbeheer
Op 8 mei verscheen de publicatie 'Naar een duurzaam rivierbeheer. Hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad.' Auteurs zijn Patrick Meire en Mark van Dyck.
Mei 2014 - CIW informeert middenveld over stroomgebiedbeheerplannen
Op 28 mei 2014 kreeg het middenveld een toelichting over de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen, waarvan de ontwerpen vanaf 9 juli 2014 in openbaar onderzoek liggen.
Jan 2013 - Tweede waterbeleidsnota vastgesteld
Op 20 december 2013 stelde de Vlaamse Regering de tweede waterbeleidsnota vast. De waterbeleidsnota bevat de visie van de Vlaamse Regering op het waterbeleid voor de komende zes jaar en het overzicht van de voornaamste waterbeheerkwesties.
Jan 2016 - Nieuwe verordening regenwater
Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater
Dec. 2013 - Overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten raadpleegbaar
Okt. 2013 - Gewijzigd decreet Integraal Waterbeleid van kracht
Okt. 2013 - Overstromingsgevoeligheid vastgoed voortaan gekend dankzij nieuwe informatieplicht
juli 2013 - Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater goedgekeurd
De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater definitief goedgekeurd.
Juli 2013 - Integraal Waterbeleid vereenvoudigd
Op 19 juli bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet dat het decreet Integraal Waterbeleid wijzigt. Het decreet Integraal Waterbeleid dateert van 2003 en vormt het juridisch kader voor het Vlaamse waterbeleid. Het regelt onder meer de planning, het overleg en de te volgen procedures voor het integraal waterbeleid en het bevat specifieke beleidsinstrumenten zoals de watertoets.
Mei 2013 - Wijzigingen decreet Integraal Waterbeleid definitief goedgekeurd
Op 17 mei 2013 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat het decreet integraal waterbeleid wijzigt.
Aug 2012 - Nieuwe code van goede praktijk voor rioleringssystemen
Op 20 augustus 2012 keurde minister J. SCHAUVLIEGE het ministerieel besluit goed dat de code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen vaststelt.
Juli 2012 - Vereenvouding integraal waterbeleid principieel goedgekeurd
Op 20/07/2012 heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring verleend aan een wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid. De wijziging beoogt een vereenvoudiging van de manier waarop het waterbeleid in Vlaanderen georganiseerd en gepland wordt. Ook enkele aanbevelingen uit de resolutie van het Vlaams Parlement betreffende het beheersen van wateroverlast zijn meegenomen. Het voorstel werd voorbereid door de CIW.
Juni 2012 - Op weg naar een positieve toekomstvisie voor sediment
Op 1 juni 2012 organiseert de CIW haar 9de Waterforum: De verdoken schakel in het waterbeleid.
Maart 2012 - Besluit Financiële Instrumenten aangepast
Op 30 maart keurde de Vlaamse Regering het voorstel om het besluit voor de financiële instrumenten van het integraal waterbeleid aan te passen, definitief goed.
Maart 2012 - Nieuw uitvoeringsbesluit watertoets in werking
Op 1 maart 2012 treedt het nieuw uitvoeringsbesluit van de watertoets in werking.

Integraalwaterbeleid.be is een officiële website van de Vlaamse overheid

De Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een overlegplatform van de diverse beleidsdomeinen en bestuursniveaus die bij het waterbeleid betrokken zijn. Ook waterbedrijven nemen deel aan het overleg. Deze samenwerking zorgt voor een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak van het waterbeleid en waterbeheer in Vlaanderen.